Vedtægt (DK)

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Foreningens navn er Bulduk Kultur-og begravelsesforening . Foreningen er stiftet i februar 2010, og har adresse / web-site :

Kjærbovænget 14,3520 Farum - http://www.Buldukcenazefonu.dk

Stk. 2. Forenings hjemsted er Furesø Kommune.
Stk. 3. Foreningen er demokratisk opbygget.
Stk. 4. Foreningen må ikke drive partipolitik.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er følgende;

1. At være samlingssted for vores medlemmer.

2. At arbejde for kultur bevarende integrationspolitik, og danne bro mellem to kulturer og lette forståelsen for det, hver især står for.

3. At samarbejde med andre demokratiske foreninger, institutioner og personer om forskellige emner, problemstillinger og udfordringer.

4. At skabe rammer, hvor medlemmerne kan ytre deres mening og holdninger frit.

5. At samle medlemmerne til sportslige, kulturel, litterære og integrationsfremmende aktiviteter under demokratiske ledelse.

6. At arrangere fester, kulturelt aktiviteter, udflugter, konferencer, litterære aktiviteter og kurser og opfordre medlemmerne til at deltage i disse aktiviteter.

7. At støtte, rådgive og vejlede unge generationer mht. deres uddannelse og jobsøgning.

8. At skabe trygge rammer for utilpassede børn og unge og hjælpe dem med at komme ud af deres dårlige vaner.

9. At formidle og betale for medlemmernes begravelse i Danmark eller i Tyrkiet.

§ 3. MEDLEMSKABET

1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål .

2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. (pr.17.02-2010 fastsat til kr.100,-)

a. Kontingent restance over 14 dage medfører slettelse af foreningen.

b. Medlemmernes nyfødte børn kan registres som medlemmer når de er 15 dage gamle.

c. Ønsker et medlem at blive begravet i Danmark betaler foreningen begravelses omkostninger og 20 års gravstedsleje.

d. De som er medlemmer i lignende foreninger registres og opnår fuldt medlemskab ved starten af følgende kalender år.

4. Hvis et betalende medlem arbejder mod eller i strid med forenings formåls paragraf , kan medlemskabet ophæves af generalforsamling.

5. Det er tilladt ved arrangementer af forskellige art, der omfatter økonomiske dispositioner, at skelne mellem betalende og ikke betalende medlemmer.

§ 4. ØKONOMI

1. Regnskabsåret går fra 01.01. til 31.12.

2. Ved begravelse i Tyrkiet betaler forening rejse for en af de nærmeste pårørende. Desuden kr.1000,-

3. En gang om året, kontrolleres og godkendes regnskabet af en folkevalgte revisor.

4. Foreningens regnskab er tilgængeligt for alle medlemmer.

5. Både forenings, udvalgenes og projekternes interne regnskab aflægges i generalforsamling og godkendes af generalforsamling.

6.Det kræver underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer for at kunne hæve beløb på foreningskonto.

§ 5. GENERALFORSAMLING

1. Generalforsamlingen er forenings øverste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes senest første uge i april. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutnings dygtig uanset de fremmødtes antal, simpelt flertal afgørende.

3. Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden og indkomne forslag, samt tid og sted, bekendtgøres for samtlige medlemmer mindst 21 dage i forvejen ved rundskrivelse til samtlige medlemmer.

4. Til generalforsamlingen har normalt kun medlemmer og indbudte gæster adgang.

5. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.

Dagsorden til ordinær generalforsamlinger skal indeholde mindst følgende punkter.

· Valg af dirigent

· Valg af referent

· Bestyrelsens beretning (formand)

· Aflæggelse af forenings regnskab til godkendelse

· Fastsættelse af kontingent

· Indkomne forslag

· Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleanter

· Valg af revisor

· Eventuelt

6. På generalforsamling vælges 9 bestyrelses medlemmer, desuden 2 suppleanter for 2 år ad gangen samt 1 Revisor.

7. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indleveres skriftlig til bestyrelsen 14 dage før generalforsamling afholdelse.

8. Under punktet eventuelt på dagsorden, kan der ikke foretages afstemninger eller tages beslutninger.

9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertal af bestyrelses medlemmer eller 2/3 af medlemmerne skriftlig fremsender deres krav herom, som efterkommes inden 3 uger efter begærings modtagelse. Indkaldelse sker på samme måde og med samme advarsel som nævnt i paragraf 5. 3 .

10. Generalforsamlingen har afgørende myndighed i spørgsmålet, der falder uden for i vedtægternes og loven fastsætte rammer.

§ 6. AFSTEMNING

1. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men bestyrelses og revisor valg sker ved skriftlig afstemning.

2. Ethvert medlem må selv være til stede for at bruge sin stemme, dvs. der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

3. Ethvert medlem, der fyldt 18 år er valgbar og har stemmeret.

§ 7. BESTYRELSE

1. Senest 14 dage efter generalforsamlingen overdrages forretningsgangen til den nye valgte bestyrelse.

2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær .
I bestyrelses beslutninger er simpelt flertal afgørende.

3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i følge vedtægten..

4. Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodes udløb, indtræder 1 suppleant indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 8. OPLØSNING

1. Beslutningen om forenings opløsning kan kun foretages når nedennævnte punkter er opfyldt.

a) Over halvdelen af forenings medlemmer skal møde op til generalforsamling.

b) 2/3 af de mødte medlemmer skal stemme for forenings opløsning.

c) Hvis punkterne a og b er ikke opfyldt, indkaldes til en ny generalforsamling, der er beslutnings dygtig, uanset antal af de fremmødte medlemmer.

2. Forenings eventuelle formue og effekter overdrages til Furesø Kommune.

Denne vedtægt er godkendt af den stiftende generalforsamling 17. februar 2010.